ΕΡΓΑ

Η ομάδα συμβούλων της ids CONSULTING με την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και την πολυετή εμπειρία της παρέχει ολιστικές λύσεις σε όλες τις φάσεις υλοποίησης κάθε Έργου. Κάθε Ομάδα Έργου δημιουργεί και αξιοποιεί έξυπνα εργαλεία έρευνας, ώστε να ολοκληρώνει παραδοτέα που ανταποκρίνονται ολιστικά στις ανάγκες των πελατών της εταιρίας.
Η ids CONSULTING  υλοποιεί Έργα για φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

Στρατηγική-Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
Συμβουλευτική Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Διοίκηση & Διαχείριση Έργων
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Στρατηγική Επικοινωνίας & Διαχείριση Κρίσεων
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Χρηματοδοτικά-Επενδυτικά Εργαλεία
Κοινωνικές & Οικονομικές Έρευνες

Ο συνδυασμός των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων και της ανάλυσης δεδομένων διασφαλίζει την αποτελεσματική ολοκλήρωση κάθε Έργου. Στην ids CONSULTING έχουμε την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες του παρελθόντος που διαμορφώνουν τις ανάγκες του παρόντος με σκοπό να ανοίγουμε δρόμο στο μέλλον.

“Memory allows for a kind of mental time travel, a way for us to picture not just the past but also a version of the future”Daniel Schacter, Professor of Business Psychology, Harvard University

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ».
Για λογαριασμό της εταιρείας «MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Περίοδος υλοποίησης: 15.10.2021 – 31.01.2022

«Προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας»
Για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Περίοδος υλοποίησης: 14.6.2021 – 30.10.2022

«Σύμβουλοι Υποστήριξης ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ δράσεων ΕΚΤ»
Για την «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Περίοδος υλοποίησης: 03.2021 – 31.10.2023

«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»
Για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΓΕΩΤΕΕ.
Περίοδος υλοποίησης: 25.05.2021 – 30.12..2021

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων, εργαζομένων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας».
Για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Ημαθίας.
Περίοδος υλοποίησης: 2020 – 2022

«Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (General Data Protection Regulation – GDPR)
Για λογαριασμό του Δήμου Δέλτα.
Περίοδος υλοποίησης: 2.2019 – 29.2.2020

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ».
Για λογαριασμό της εταιρίας “CONSORTIS”.
Περίοδος υλοποίησης: 10.2019- 31.12.2020

Υλοποίηση των παραδοτέων Del. 4.2.3 & Del. 2.2.1 στο πλαίσιο του έργου «Action Plan for Social Entrepreneurship» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Για λογαριασμό.
Περίοδος υλοποίησης: 09.2019 – 31.12.2019

«GREEN CREW» του Ε.Π. INTERREG GR-BG»
Για τον Δήμο Νέστου.
Περίοδος υλοποίησης: 17.7.2019 – 1.10.2020

Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των λαϊκών αγορών 2018-2020 στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και προβολής λαϊκών αγορών»
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Περίοδος υλοποίησης: 28.12.2018 – 28.03.2019

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ».
Για λογαριασμό της εταιρείας «MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Περίοδος υλοποίησης: 15.10.2021 – 31.01.2022

«Προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας»
Για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Περίοδος υλοποίησης: 14.6.2021 – 30.10.2022

«Σύμβουλοι Υποστήριξης ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ δράσεων ΕΚΤ»
Για την «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Περίοδος υλοποίησης: 03.2021 – 31.10.2023

«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»
Για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΓΕΩΤΕΕ.
Περίοδος υλοποίησης: 25.05.2021 – 30.12..2021

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων, εργαζομένων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας».
Για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Ημαθίας.
Περίοδος υλοποίησης: 2020 – 2022

«Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (General Data Protection Regulation – GDPR)
Για λογαριασμό του Δήμου Δέλτα.
Περίοδος υλοποίησης: 2.2019 – 29.2.2020

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ».
Για λογαριασμό της εταιρίας “CONSORTIS”.
Περίοδος υλοποίησης: 10.2019- 31.12.2020

Υλοποίηση των παραδοτέων Del. 4.2.3 & Del. 2.2.1 στο πλαίσιο του έργου «Action Plan for Social Entrepreneurship» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Για λογαριασμό.
Περίοδος υλοποίησης: 09.2019 – 31.12.2019

«GREEN CREW» του Ε.Π. INTERREG GR-BG»
Για τον Δήμο Νέστου.
Περίοδος υλοποίησης: 17.7.2019 – 1.10.2020

Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των λαϊκών αγορών 2018-2020 στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και προβολής λαϊκών αγορών»
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Περίοδος υλοποίησης: 28.12.2018 – 28.03.2019

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης διαχείρισης, οργάνωσης, ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “Action Plan for Social Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020»
Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
Περίοδος υλοποίησης: 6.2018 – 02.10.2019

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2018 – 2020»
Για την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Περίοδος υλοποίησης: 1.2.2018 – 26.2.2018

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ»
Για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020.
Περίοδος Υλοποίησης: 17.10.2017 – 31.10.2023

«Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020»,και στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ
Για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020» για το «ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ».
Περίοδος υλοποίησης: 12.06.2017 – 30.06.2018

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ»
Για την Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Περίοδος υλοποίησης:

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , ΠΡΑΞΗ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ, Β2-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ –ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ»
Για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Περίοδος υλοποίησης: 1.09.2016 – 30.06.2017

«ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
Για το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.
Περίοδος υλοποίησης: 1.07.2016 – 30.09.2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Για την υλοποίηση του έργου «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ» και ακρωνύμιο “TERRAMED” για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονία.
Περίοδος υλοποίησης: 30.03.2016 – 30.09.2016

«ΜΥΘΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ»
Για την «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α».
Περίοδος υλοποίησης: 18.08.2015 – 18.12.2015

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013»
Για το ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Περίοδος υλοποίησης: 1.7.2015 – 1.10.2015

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020»
Για την ΔΕΔΔΗΕ.
Περίοδος υλοποίησης: 7.8.2014 – 7.12.2014

«Υπηρεσίες Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων του υπουργού του Δήμου Μετσόβου στο πλαίσιο της πράξης με διακριτικό τίτλο “TEMPTING STREETS”», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 (Ένωση εταιρειών με ΣΗΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με διακριτικό τίτλο «ΣΗΜΑ A.E.»”)
Για τον Δήμο Μετσόβου<
Περίοδος υλοποίησης: 12.2013 – 4.2014

“ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, (Ένωση εταιρειών με ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.»”
Για την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Περίοδος υλοποίησης: 20.05.2013 – 20.11.2014

Υλοποίηση των δράσεων «1.3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» και «1.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «DECISION SUPPORT SYSTEM FOR FLOOD RISKS ALERT IN STRYMON/STRUMA RIVER BASIN» με ακρωνύμιο «RIVERALERT» στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013
Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
Περίοδος υλοποίησης: 02.10.2012 – 31.07.2013

“ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2.2. ,2.3. ΚΑΙ 2.4. ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. ΚΑΙ 3.5. ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4.2. ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INTEGRATED SYSTEM FOR THE IMPROVEMENT AND UPGRADING OF THE STRATEGIC AND OPERATIONAL PLANNING OF TOURISM POLICY. CREATION OF MODERN STRUCTURE AND TOOLS FOR THE PUBLIC SERVICES USED BY VISITORS” στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013,
Για τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής & Marketing Νομού Θεσ/νίκης.
Περίοδος υλοποίησης: 15.10.2012 – 28.02.2014

Ανάπτυξη μελέτης στρατηγικού marketing και σχεδίου διαφημιστικής προβολής για τον προορισμό Πελοπόννησος, έργο του οποίου θα είναι η σύνταξη μελέτης και η δημιουργία παρουσίασης και εγχειριδίου εκπαίδευσης, καθώς και της υποστήριξης στη διαδικασία εφαρμογής της από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου σε θέματα που αφορούν την προβολή της
Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Περίοδος υλοποίησης: 25.05.2012 – 31.03.2013

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5, 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SEE/A/744/3.1/X-SEE MMS (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SOUTH EAST EUROPEAN MOBILITY MANAGEMENT SCHEME)
Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Περίοδος υλοποίησης: 11.10.2011 – 30.06.2012

Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης – Τεχνοοικονομική Μελέτη Σκοπιμότητας
Για τον Επιχειρησιακό και Λειτουργικό Εκσυγχρονισμό με Παράλληλη Διερεύνηση των Σεναρίων Μελλοντικής Μετεγκατάστασης ή Αναβάθμισης των Υφιστάμενων Υποδομών της ΚΑΘ Α.Ε.
Περίοδος υλοποίησης: 19.04.2011 – 19.06.2011

Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης-Εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ
Για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Περίοδος υλοποίησης: 22.06.2010 – 31.12.2010

Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης -μελέτη/εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο: «διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ενίσχυσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ του βορειοελλαδικού τόξου με έμφαση στα βαλκάνια και στην παρευξείνια ζώνη. Διατύπωση και εξειδίκευση ολοκληρωμένων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013» στο πλαίσιο του ε.π. «ανταγωνιστικότητα» (ε.π.αν.) 2000-2006 (μέτρο 9.3.)
Για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
Περίοδος υλοποίηση: 06.11.2008 – 21.12.2008

Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης -στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός ανάπτυξης της ζώνης καινοτομίας Θεσσαλονίκης (ζ και θ), Planet Α.Ε. ανώνυμη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «PLANET A.E. – ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. – LOGOTECH Α.Ε.» ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 40% ) [υπουργείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ],
Για λογαριασμό
Περίοδος υλοποίηση: 01.11.2008 – 15.07.2009

«Μελέτη για τον προσδιορισμό του πλαισίου υλοποίησης δράσεων για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο του μέτρου 6.2. του ε.π. «απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση»
Για ΤΟ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Περίοδος υλοποίησης: 28.07.2008 – 30.11.2008

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης – Συντονισμού του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Για λογαριασμό
Περίοδος υλοποίησης: 24.12.2004 – 31.12.2006

“Σύμβουλος Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης ως Συντονιστή φορέα της ομάδας συνεργαζόμενων φορέων «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»”, στο έργο “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΟΛΗ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ”, στο πλαίσιο του μέτρου 5.3 “Τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση” του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006
Για λογαριασμό
Περίοδος υλοποίησης: 9.11.2005 – 31.12.2006

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» για την “BUSINESS ARCHITECTS A.E. CONSULTANCY”,
Για λογαριασμό
Περίοδος υλοποίησης: 2.7.2007 – 30.9.2007

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Για λογαριασμό
Περίοδος υλοποίησης: 27.4.2006 – 27.10.2006

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΥΤΑΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Για λογαριασμό
Περίοδος Υλοποίησης: 4.1.2006 – 31.5.2006

«1) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΕΤΑΙΡΟ ΔΡΑΣΕΙΣ. 2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΘ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ»
Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΝ.ΕΤ Δ.Θ. Α.Ε.)
Περίοδος Υλοποίησης: 1/10/2006 – 1/12/2006