ΕΡΓΑ

Η ομάδα συμβούλων της ids CONSULTING με την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και την πολυετή εμπειρία της παρέχει ολιστικές λύσεις σε όλες τις φάσεις υλοποίησης κάθε έργου. Κάθε Ομάδα Έργου δημιουργεί και αξιοποιεί έξυπνα εργαλεία έρευνας, ώστε να ολοκληρώνει παραδοτέα που ανταποκρίνονται ολιστικά στις ανάγκες των πελατών της εταιρίας.

Η ids CONSULTING υλοποιεί Έργα για φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών

Στρατηγική-Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Συμβουλευτική Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Διοίκηση & Διαχείριση Έργων

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Στρατηγική Επικοινωνίας & Διαχείριση Κρίσεων

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Χρηματοδοτικά-Επενδυτικά Εργαλεία

Κοινωνικές & Οικονομικές Έρευνες

Ο συνδυασμός των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων και της ανάλυσης δεδομένων διασφαλίζει την αποτελεσματική ολοκλήρωση κάθε Έργου. Στην ids CONSULTING έχουμε την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες του παρελθόντος που διαμορφώνουν τις ανάγκες του παρόντος, με σκοπό να ανοίγουμε δρόμο στο μέλλον.

Memory allows for a kind of mental time travel, a way for us to picture not just the past but also a version of the future

– Daniel Schacter, Professor of Business Psychology, Harvard University

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Η ids CONSULTING μέσα από την πολυετή πορεία της στον χώρο και χάρη στους έμπειρους συνεργάτες της έχει καταφέρει να είναι πρωτοπόρα στον τομέα της συμβουλευτικής και έχει υλοποιήσει πληθώρα έργων όπως:

«Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)»

για τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας.

Περίοδος υλοποίησης: 04/01/2023 – 04/04/2024

«Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»

για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Περίοδος υλοποίησης: 25/10/2022 – 25/12/2023

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ LIFE-IP CEI-GREECE | Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.»

για την ΚΑΘ.

Περίοδος υλοποίησης: 15/11/2022 – 20/10/2027

«Σύγχρονα εργαλεία για την έγκαιρη πρόβλεψη και παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιών και πλημμυρών και καινοτόμες τεχνικές για την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα των πολιτών σε θέματα προστασίας – Modern Tools for wildfires’ and Floods’ Risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens’ safeguard awareness and preparedness», ακρωνύμιο «PREVEN-T»,

με κωδικό ΟΠΣ: 5067208 (κωδικό έργου 80814) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», για το Διεθνές Πανεπιστήμιο.

Περίοδος υλοποίησης: 11/1/2023 – 02/09/2023

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ».

Για λογαριασμό της εταιρείας «MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Περίοδος υλοποίησης: 15.10.2021 – 31.01.2022

«Προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας»

Για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Περίοδος υλοποίησης: 14.6.2021 – 30.10.2022

«Σύμβουλοι Υποστήριξης ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ δράσεων ΕΚΤ»

Για την «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περίοδος υλοποίησης: 03.2021 – 31.10.2023

«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΓΕΩΤΕΕ.

Περίοδος υλοποίησης: 25.05.2021 – 30.12..2021

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων, εργαζομένων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας».

Για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Περίοδος υλοποίησης: 2020 – 2022

«Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (General Data Protection Regulation – GDPR)

Για λογαριασμό του Δήμου Δέλτα.

Περίοδος υλοποίησης: 2.2019 – 29.2.2020

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ».

Για λογαριασμό της εταιρίας “CONSORTIS”.

Περίοδος υλοποίησης: 10.2019- 31.12.2020

Υλοποίηση των παραδοτέων Del. 4.2.3 & Del. 2.2.1 στο πλαίσιο του έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περίοδος υλοποίησης: 09.2019 – 31.12.2019

“GREEN CREW” του Ε.Π. INTERREG GR-BG

Για τον Δήμο Νέστου.

Περίοδος υλοποίησης: 17.7.2019 – 1.10.2020

Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των λαϊκών αγορών 2018-2020 στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και προβολής λαϊκών αγορών»

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Περίοδος υλοποίησης: 28.12.2018 – 28.03.2019

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης διαχείρισης, οργάνωσης, ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “Action Plan for Social Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020»

Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Περίοδος υλοποίησης: 6.2018 – 02.10.2019

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2018 – 2020»

Για την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Περίοδος υλοποίησης: 1.2.2018 – 26.2.2018

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ»

Για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020.

Περίοδος Υλοποίησης: 17.10.2017 – 31.10.2023

«Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020»,και στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

Για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020» για το «ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ».

Περίοδος υλοποίησης: 12.06.2017 – 30.06.2018

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , ΠΡΑΞΗ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ, Β2-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ –ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ»

Για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Περίοδος υλοποίησης: 1.09.2016 – 30.06.2017

«ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Για το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Περίοδος υλοποίησης: 1.07.2016 – 30.09.2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για την υλοποίηση του έργου «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ» και ακρωνύμιο “TERRAMED” για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονία.

Περίοδος υλοποίησης: 30.03.2016 – 30.09.2016

«ΜΥΘΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ»

Για την «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α».

Περίοδος υλοποίησης: 18.08.2015 – 18.12.2015

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013»

Για το ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ.

Περίοδος υλοποίησης: 1.7.2015 – 1.10.2015

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο “Προπαρασκευαστικές ενέργειες” για τη Χρηματοδότηση του έργου “Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης” από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020»

Για την ΔΕΔΔΗΕ.

Περίοδος υλοποίησης: 7.8.2014 – 7.12.2014

«Υπηρεσίες Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων του υπουργού του Δήμου Μετσόβου στο πλαίσιο της πράξης με διακριτικό τίτλο “TEMPTING STREETS”», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 (Ένωση εταιρειών με ΣΗΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με διακριτικό τίτλο «ΣΗΜΑ A.E.»)

Για τον Δήμο Μετσόβου.

Περίοδος υλοποίησης: 12.2013 – 4.2014

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στο πλαίσιο του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, (Ένωση εταιρειών με ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.»)

Για την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Περίοδος υλοποίησης: 20.05.2013 – 20.11.2014

Υλοποίηση των δράσεων «1.3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» και «1.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “DECISION SUPPORT SYSTEM FOR FLOOD RISKS ALERT IN STRYMON/STRUMA RIVER BASIN” με ακρωνύμιο “RIVERALERT” στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Περίοδος υλοποίησης: 02.10.2012 – 31.07.2013

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2.2., 2.3. ΚΑΙ 2.4. ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. ΚΑΙ 3.5. ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4.2. ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INTEGRATED SYSTEM FOR THE IMPROVEMENT AND UPGRADING OF THE STRATEGIC AND OPERATIONAL PLANNING OF TOURISM POLICY. CREATION OF MODERN STRUCTURE AND TOOLS FOR THE PUBLIC SERVICES USED BY VISITORS” » στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013,

Για τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής & Marketing Νομού Θεσ/νίκης.

Περίοδος υλοποίησης: 15.10.2012 – 28.02.2014

Ανάπτυξη μελέτης στρατηγικού marketing και σχεδίου διαφημιστικής προβολής για τον προορισμό Πελοπόννησος, έργο του οποίου θα είναι η σύνταξη μελέτης και η δημιουργία παρουσίασης και εγχειριδίου εκπαίδευσης, καθώς και της υποστήριξης στη διαδικασία εφαρμογής της από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου σε θέματα που αφορούν την προβολή της

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Περίοδος υλοποίησης: 25.05.2012 – 31.03.2013

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5, 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SEE/A/744/3.1/X-SEE MMS (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SOUTH EAST EUROPEAN MOBILITY MANAGEMENT SCHEME)

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Περίοδος υλοποίησης: 11.10.2011 – 30.06.2012

Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης – Τεχνοοικονομική Μελέτη Σκοπιμότητας

Για τον Επιχειρησιακό και Λειτουργικό Εκσυγχρονισμό με Παράλληλη Διερεύνηση των Σεναρίων Μελλοντικής Μετεγκατάστασης ή Αναβάθμισης των Υφιστάμενων Υποδομών της ΚΑΘ Α.Ε.

Περίοδος υλοποίησης: 19.04.2011 – 19.06.2011

Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης – Εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ

Για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Περίοδος υλοποίησης: 22.06.2010 – 31.12.2010

Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης -μελέτη/εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο: «Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ενίσχυσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ του βορειοελλαδικού τόξου με έμφαση στα βαλκάνια και στην παρευξείνια ζώνη. Διατύπωση και εξειδίκευση ολοκληρωμένων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013» στο πλαίσιο του ε.π. «ανταγωνιστικότητα» (ε.π.αν.) 2000-2006 (μέτρο 9.3.)

Για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Περίοδος υλοποίηση: 06.11.2008 – 21.12.2008

Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης -στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός ανάπτυξης της ζώνης καινοτομίας Θεσσαλονίκης (ζ και θ), Planet Α.Ε. ανώνυμη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «PLANET A.E. – ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. – LOGOTECH Α.Ε.» ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 40% ) [υπουργείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ]

Περίοδος υλοποίησης: 01.11.2008 – 15.07.2009

«Μελέτη για τον προσδιορισμό του πλαισίου υλοποίησης δράσεων για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο του μέτρου 6.2. του ε.π. «απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση»

Για το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Περίοδος υλοποίησης: 28.07.2008 – 30.11.2008

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης – Συντονισμού του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Περίοδος υλοποίησης: 24.12.2004 – 31.12.2006

«Σύμβουλος Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης ως Συντονιστή φορέα της ομάδας συνεργαζόμενων φορέων “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ”», στο έργο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΟΛΗ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ», στο πλαίσιο του μέτρου 5.3 «Τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση» του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006

Περίοδος υλοποίησης: 9.11.2005 – 31.12.2006

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» για την “BUSINESS ARCHITECTS A.E. CONSULTANCY”

Περίοδος υλοποίησης: 2.7.2007 – 30.9.2007

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Περίοδος υλοποίησης: 27.4.2006 – 27.10.2006

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΥΤΑΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Περίοδος Υλοποίησης: 4.1.2006 – 31.5.2006

«1) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΔΡΑΣΕΙΣ. 2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΘ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ»

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΝ.ΕΤ Δ.Θ. Α.Ε.)

Περίοδος Υλοποίησης: 1/10/2006 – 1/12/2006

Η Δώρα είναι Project Developer και ασχολείται με τον κύκλο ανάπτυξης έργων Εθνικής και Ευρωπαϊκής εμβέλειας, από το στάδιο της σύλληψης μιας ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση και αξιολόγησή της.

Στην ids CONSULTING ειδικεύεται κυρίως σε προγράμματα Erasmus+ και Interreg συγγράφοντας προτάσεις για έργα που προωθούν την κινητικότητα και τη Διά Βίου Μάθηση, με κύριο άξονα τη γλωσσομάθεια και την προσβασιμότητα του ψηφιακού και αστικού χώρου.

Με προπτυχιακές σπουδές στην Αγγλική Φιλολογία και στην Ιστορία (ΑΠΘ) αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές στις Νέες Τεχνολογίες (ΠΔΜ) και τη Διδακτική της Αγγλικής για Ενήλικες (University of Cambridge), η Δώρα διαθέτει ένα πολυσχιδές πορτφόλιο έργων. Έχει σχεδιάσει ταχύρρυθμα προγράμματα εκμάθησης Αγγλικών και ΙΤ Skills για εκατοντάδες νέους στην Αγγλία, στην Ολλανδία και στην Ελλάδα, ενώ εργάστηκε ως μέλος ερευνητικής ομάδας στο ΑΠΘ στο πρόγραμμα diapolis (ΕΣΠΑ 2007-2013). Ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο έχει παράγει και για τον ΣΒΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) για την επανένταξη 550 Νέων εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης – NEETs.

Η Έφη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή και από το 2022 φοιτά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Master in Business Administration. Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα, ενώ διαθέτει άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ. Όσον αφορά τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί ως στέλεχος Διοικητικής υποστήριξης και ως Digital Marketing Expert.

Το 2021 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ids CONSULTING, με κύρια καθήκοντα τη διοικητική υποστήριξη και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η Μαρία είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ασφάλεια Τροφίμων & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Τροφίμων από το Πανεπιστήμιο του Wageninegn. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στον τομέα της διαμόρφωσης πολιτικών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, με έμφαση στα δικαιώματα των καταναλωτών και συνέχισε στον ανθρωπιστικό τομέα όπου για μια τετραετία κάλυψε διαφορετικές θέσεις (υπεύθυνη επισιτιστικής ασφάλειας και μέσων διαβίωσης σε κίνδυνο, υπεύθυνη υποστήριξης δομών φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, συντονίστρια ψυχοκοινωνικής ομάδας υποστήριξης και ως στέλεχος στο τμήμα προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας) στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την υποστήριξη και φιλοξενία των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Από το 2020 εργάζεται ως εμπειρογνώμων στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων για διαφορετικούς φορείς και αντικείμενα (METROFOOD-RI, Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία). Από τα τέλη του 2022 συνεργάζεται με την ids CONSULTING για την ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων -κυρίως αγροδιατροφή και περιβάλλον- και τη συμβουλευτική και υποστήριξη των πελατών της εταιρίας σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων.

Η Σοφία είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με κατεύθυνση στην Οικονομική Ανάλυση. Διαθέτει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα, το πρώτο στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (MIB), του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το δεύτερο στην “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” με ειδίκευση στην Ανάπτυξη και τον Προγραμματισμό, του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου με βάση τα διεθνή πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου και στον εσωτερικό έλεγχο σε οντότητες του δημοσίου τομέα, η περίπτωση των ΟΤΑ. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική και καλά τη Γερμανική και κατέχει πιστοποίηση χρήσης Η/Υ.

Το 2018 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ids CONSULTING με κύρια καθήκοντα τη διοικητική υποστήριξη και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τέλος, είναι υπεύθυνη του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Ο Γιώργος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Διαθέτει 25ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Διαχείρισης Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της ανάπτυξης Λογισμικού και της Υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων. Επιπλέον, διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία, καθώς έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, με κύρια αντικείμενα την Πληροφορική & τις νέες Τεχνολογίες, τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στο Χρηματοοικονομικό Management, τη Διαχείριση Δικτύου και Βάσεων Δεδομένων κ.ά..

Σήμερα κατέχει θέση Διευθυντή Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογιών στην IDEA training, ενώ παράλληλα είναι Υπεύθυνος Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Μηχανοργάνωσης στην ids CONSULTING.

Η Νατάσα αποφοίτησε από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από το 2014  έως και το 2017 κατείχε τη θέση της Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης Έργων στην IDEA training και ήταν υπεύθυνη για την προετοιμασία Υλικού Δημοσιότητας και Πληροφόρησης. Τον Ιούνιο του 2022 απέκτησε πιστοποιητικό από το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) του τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Από το 2017 έως και σήμερα συμμετέχει στον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων και Έργων Ελληνικού Δημοσίου. Ασχολείται με την Οργάνωση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων και Εργαζομένων και έχει δραστηριοποιηθεί επιπλέον στον τομέα παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς, σε θέματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Με την ids CONSULTING συνεργάζεται σε ομάδες έργου για τη δημιουργία εργαλείων συμβουλευτικής και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η Αλεξάνδρα έχει σπουδάσει Μαθηματικά στη Σχολή Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι μητέρα τριών παιδιών και μέλος εθελοντικών οργανώσεων που παρέχουν συσσίτιο σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.

Ως ιδρυτικό μέλος της ids CONSULTING συμμετέχει στον σχεδιασμό των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Από τη θέση της Senior Project Manager συντονίζει και πλαισιώνει πολυπληθείς ομάδες έργου και επιμελείται τις Τεχνικές Προτάσεις όσον αφορά τη σύνταξη και αξιολόγηση προϋπολογισμών. Στα καθήκοντά της εντάσσεται και η χάραξη στρατηγικής της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας της εταιρίας.

Μέσα από τη δουλειά της, η Αλεξάνδρα προωθεί δράσεις για την Ισότητα των Φύλων στο εργασιακό περιβάλλον, τη Συμπερίληψη και την ανάδειξη των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας.

Ο Ιωάννης Σαββουλίδης εργάζεται ως οικονομικός σύμβουλος του ομίλου εταιριών I.D.S. Consulting και IDEA Training. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εξειδικεύεται στη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και Προϋπολογισμών, απαραίτητα εργαλεία για τον προσδιορισμό των οικονομικών πλάνων των εταιριών.

Επεξεργάζεται με ευθύνη όλα τα προγράμματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών. μιας και είναι ενημερωμένος σε διαρκή βάση για τις αλλαγές στην εργατική και φορολογική νομοθεσία.
Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών σε μεγάλη δομή στον κλάδο της υγείας στη Θεσσαλονίκη, για 26 συνεχόμενα έτη. Στον ίδιο κλάδο ήταν για 21 έτη Υπεύθυνος για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και διαμεσολαβητής για την υλοποίηση προγραμμάτων από το Δημόσιο.

Γενικότερα, η εμπειρία του έχει να κάνει με τη διαχείριση οικονομικών, λογιστικών και human resources σε πολλές εταιρείες παράλληλα τα τελευταία 25 έτη.

Η Κική είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών. Διαθέτει 15ετή επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων και προγραμμάτων κατάρτισης.

Από το 2007 έως και σήμερα κατέχει τη θέση Βοηθού Λογιστή και Υπεύθυνης Οικονομικής Διαχείρισης στην IDEA training, ενώ παράλληλα διατηρεί μόνιμη συνεργασία με την ids CONSULTING. Από τις Αρχές του 2013 διατηρεί θέση Διαχειρίστριας για το έργο ΤοπΣΑ της Α.Σ. «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ».

Ο Νίκος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων σε Εθνικό και Διεθνές Περιβάλλον του μεταπτυχιακού προγράμματος Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων του ΕΚΠΑ.

Από το 2009 έχει αναλάβει διοικητικές θέσεις σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει υποστηρίξει φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στη διαχείριση και στην υλοποίηση έργων στο πλαίσιο εφαρμογής Ευρωπαϊκών, Συγχρηματοδοτούμενων και Εθνικών προγραμμάτων από τη θέση του Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης, αλλά και από τη θέση Υπεύθυνου Υλοποίησης Δράσεων. Επιπλέον έχει υποστηρίξει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη προγραμμάτων και προτάσεων χρηματοδότησης σε διεθνή και εθνικά χρηματοδοτικά όργανα, κοινωφελή ιδρύματα και διαχειριστικές αρχές.

Το 2020 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ids CONSULTING με κύρια καθήκοντα τον συντονισμό και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών μέσα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Σχεδιασμού και Διαχείρισης στα στάδια του Κύκλου Διαχείρισης Έργων.

Ο Σπύρος εργάζεται ως Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης του ομίλου εταιριών ids CONSULTING & IDEA training. Η καριέρα του συμπεριλάμβανε μια σειρά θέσεων ευθύνης στους τομείς του management, της στρατηγικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων και του business development, της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, πρωτύτερα κατείχε την θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ, ενώ στις θέσεις ευθύνης που κατείχε συμπεριλαμβάνονται οι εταιρίες Organic Electronics Technologies (OET), ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Marketing, παράλληλα συνεργάστηκε ως υπεύθυνος Μεταφοράς Τεχνολογίας αλλά και Προώθησης των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ, καθώς και ως Σύμβουλος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συνδέσμου Οργανικών Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Ελλάδος – HOPE-A / Hellenic Organic & Printed Electronics Association.

Για δεκαπέντε χρόνια κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος-ΣΕΠΒΕ (Θεσσαλονίκη), όπου και βοήθησε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και εδραίωση του συνδέσμου καθώς επίσης και στην διεθνή του δικτύωση μέσω της συμμετοχής και οργάνωσης σημαντικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επίσης, διετέλεσε για μια περίοδο έξι ετών στέλεχος Marketing & Δημοσίων Σχέσεων στην Ελληνική εταιρία λογισμικού “Singular”.

Η εμπειρία του βασίζεται σε ένα πλήθος εταιριών σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και οργανισμών, σε τομείς όπως διεθνούς Marketing της Ψηφιακής Οικονομίας, των ΤΠΕ-Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, της επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics, του Marketing – Επικοινωνίας & των Δημοσίων Σχέσεων.

Ο Χαράλαμπος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων – LLM του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου και του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας.

Διαθέτει 35ετή επαγγελματική εμπειρία, αρχικά ως σύμβουλος διοίκησης & διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και στη συνέχεια ως σύμβουλος σε θέματα Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων από τα

Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε επικεφαλής ή μέλος ερευνητικών ομάδων σε αντικείμενα οικονομικού ενδιαφέροντος, αναπτύσσοντας μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη Οικονομοτεχνικών αλλά και Κοινωνικοοικονομικών Μελετών. Συνεργάστηκε με επιστημονικούς φορείς και δραστηριοποιήθηκε σε θέματα υλοποίησης και διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων.
Από το 1991 εμφανίζει συνεχή ενασχόληση με θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς έχει υπάρξει Υπεύθυνος σε πλήθος προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων και σε ταχύρρυθμη κατάρτιση διδακτικού προσωπικού των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα οποία συνεργάστηκε. Σήμερα είναι Διαχειριστής και ιδρυτικό μέλος της ids CONSULTING.

Ο Λεωνίδας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει 30ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς Διοίκησης & Διαχείρισης έργων, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακής Πολιτικής, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, Έρευνας Αγοράς.

Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή μέλος ομάδων έργου σε πλήθος Έργων και Μελετών Κοινωνικό-οικονομικής κατεύθυνσης, Σχεδιασμού Στρατηγικών & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για δημόσιους φορείς. Ο Λεωνίδας έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού συγχρηματοδοτούμενων έργων, τόσο σε επίπεδο ολοκληρωμένων προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο τομεακών παρεμβάσεων στους εξής τομείς: Αστική Ανάπτυξη & Διακυβέρνηση, Κοινωνική Πολιτική & Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ψηφιακή Οικονομία, Τουριστική Ανάπτυξη, παρέχοντας εξειδικευμένες επιστημονικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες (σε) φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Από το 1991 δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και επιστημονικά στον Τομέα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δια βίου Μάθησης. Την περίοδο 2001-2007 διετέλεσε μέλος του Κεντρικού οργάνου διοίκησης (ΣτΑ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ από το 1999 – 2008 υπήρξε μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από το 2003 και για επτά έτη διατήρησε μόνιμη συνεργασία με την ids CONSULTING ως Σύμβουλος Διοίκησης, ενώ από το 2011 κατέχει πλέον θέση Διαχειριστή και Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας. Παράλληλα, από το 1995 κατέχει θέση Γενικού Διευθυντή στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης IDEA training.