Σύμβουλος υποστήριξης ΔΔΕ Θεσσαλίας για την υλοποίηση έργων του χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία – Ήπειρος – Στ. Ελλάδα