ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ποιότητα και η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών της ids CONSULTING διασφαλίζεται από:

 • το έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό
 • τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό
 • τις ολοκληρωμένες υποδομές

Η IDS εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 αναφορικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Οργάνωση και διαχείριση έργων
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
 • Επικοινωνιακή στρατηγική
 • Αναπτυξιακά προγράμματα και αξιοποίηση πόρων
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών
 • Κατασκευή ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων
 • Υπηρεσίες μάρκετινγκ
 • Υπηρεσίες οργάνωσης & υλοποίησης εκδηλώσεων – συνεδρίων