ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο σχεδιασμός της  ids CONSULTING έχει ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης τη Δημιουργική – Ποιοτική και Λειτουργική αξιοποίηση των πόρων και των ευκαιριών.

Ο στρατηγικός αυτός στόχος έχει ως βασικούς άξονες :

  • Τον διαρκή έλεγχο, τη συστηματική ανάλυση και την παρακολούθηση των εξελίξεων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
  • Την προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες απαιτήσεις με την αναβάθμιση και αναπροσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της εταιρείας και των δεξιοτήτων του άρτια εκπαιδευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της.
  • Τη δημιουργία, ανανέωση και επέκταση ισχυρών και σταθερών συνεργασιών και δικτύων τεχνογνωσίας και οικονομιών κλίμακας .