ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ids CONSULTING ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών που αφορούν τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα.  Μέσα σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η ανάγκη για τη διαρκή προσαρμογή επιχειρήσεων και οργανισμών στα δεδομένα της αγοράς, έχει γίνει πλέον επιτακτική. Οι σύγχρονοι οργανισμοί οφείλουν να ανταποκρίνονται στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, για να διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την ανταγωνιστική τους θέση στον κλάδο που δραστηριοποιούνται είτε στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα.

Δημόσιος Τομέας  +

Ιδιωτικός Τομέας  +

 • Οργανωτικός Σχεδιασμός.
 • Ανασχεδιασμός Εταιρικής – Οργανωσιακής Κουλτούρας.
 • Εισαγωγή και Αξιοποίηση Καινοτομίας.
 • Νομική Συμβουλευτική σε θέματα Δημόσιων Συμβάσεων.
 • Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής.
 • Διοίκηση και Οργάνωση Πωλήσεων.
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Μελέτες Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων.
 • Συστήματα Εκσυγχρονισμού και Αναδιοργάνωσης Δ.Ε.Υ.Α.

Η ids CONSULTING παρέχει υπηρεσίες για τη Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων. Χάρη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της απαντά αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση που αφορά τον σύνθετο χώρο της Διοίκησης Έργων και Οργανισμών ο οποίος προϋποθέτει αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών, τόσο για τον σχεδιασμό επί μέρους φάσεων, όσο και για τη διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Πρόκειται για υπηρεσίες όπως:

 • Ανάπτυξη και Εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης έργων.
 • Επιστημονικός συντονισμός και οργανωτική υποστήριξη έργων.
 • Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργου.
 • Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων.
 • Αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων.
 • Διοικητική και χρηματοοικονομική υποστήριξη υλοποίησης και παρακολούθησης έργων.

Η ids CONSULTING διαθέτει εκτενή εμπειρία στην εκπόνηση θεματικών μελετών και ερευνών που άπτονται της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

 • Εκπόνηση σχεδίων διοίκησης ανθρώπινων πόρων.
 • Σχέδια αξιοποίησης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Μελέτες θέσεων εργασίας. Συστήματα βελτίωσης απόδοσης – παραγωγικότητας.
 • Σχέδια αναβάθμισης ανθρωπίνων πόρων.
 • Ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιλογής προσωπικού.
 • Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης Απασχόλησης – Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επικοινωνιακού πλάνου.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής marketing και branding.
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε θέματα marketing και branding.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων δημοσιότητας.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση ενεργειών προώθησης.
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων ενεργειών δημοσιότητας.
 • Οργάνωση και διαχείριση υπηρεσιών τύπου (Media Relations).
 • Εκπόνηση υλικού δημοσιότητας και προβολής.
 • Δημιουργική στρατηγική.
 • Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης των πολιτών.
 • Υλοποίηση και Εφαρμογή Προγράμματος Προβολής και Δημοσιότητας.
 • Μελέτες ανάλυσης σχεδιασμού και εφαρμογής έργων ΤΠΕ στον δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
 • Σχεδιασμός και Τεχνική Αρχιτεκτονική Εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Σύγχρονα συστήματα επιχειρηματικών αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence).
 • Ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce) και διαδικτυακών εφαρμογών.
 • Συστήματα Διαχείρισης και εξυπηρέτησης Πελατών (CRM).
 • Μελέτες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης Δήμου και Εξειδικευμένων Εφαρμογών Τ.Π.Ε. (GIS κ.α).
 • Σχεδιασμός – Λειτουργία – Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης (portal)
 • Διαδικτυακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη.
 • Μελέτες αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Μέσων και Ευκαιριών.
 • Εξεύρεση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων.
 • Σύνταξη προτάσεων και μελετών για αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων.
 • Σύνταξη φάκελων υποβολής προτάσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος – Προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λπ.).
 • Τεχνική υποστήριξη παρακολούθησης επενδυτικών έργων.
 • Σύνταξη Φακέλων και Τεχνικών Δελτίων για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης και Χρηματοοικονομικής
 • Σχεδιασμός & Λειτουργία Παρατηρητηρίου Κοινωνικοοικονομικών μεταβολών.
 • Συστήματα Διερεύνησης Τάσεων και Διαθέσεων Πολιτών, σε γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος ζητήματα.