ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΠΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

4
5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η ids CONSULTING ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών που αφορούν τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Μέσα σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η ανάγκη για τη διαρκή προσαρμογή επιχειρήσεων και οργανισμών στα δεδομένα της αγοράς, έχει γίνει πλέον επιτακτική. Οι σύγχρονοι οργανισμοί οφείλουν να ανταποκρίνονται στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, για να διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την ανταγωνιστική τους θέση στον κλάδο που δραστηριοποιούνται είτε στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα.

Δημόσιος Τομέας 

 • Μελέτες ανάπτυξης στρατηγικής και οργάνωσης ΝΠΔΔ και Οργανισμών.
 • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας Οργανισμών και λειτουργιών.
 • Μελέτες Σχεδιασμού – Ανάπτυξης και Εφαρμογής Πολιτικών στους τομείς της Απασχόλησης, της Δημόσιας Διοίκησης, της Περιφερειακής Ανάπτυξης της Υγείας, της Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης.
 • Μελέτες κόστους/οφέλους.
 • Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Έργων.
 • Μελέτες και Συστήματα Αξιοποίησης Περιουσίας.
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Διοίκησης Προγραμμάτων και Έργων.
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Πολιτικών.
 • Μελέτες Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων.
 • Τεκμηρίωση και αξιολόγηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Κατάρτιση προτάσεων έργων, για εθνικά και κοινοτικά προγράμματα (Ε.Σ.Π.Α. – ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Ε.).
 • Στρατηγικός σχεδιασμός ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Ειδικές Εφαρμογές για την ανάπτυξη προγραμμάτων Ανακαίνισης Όψεων Κτιρίων και Αισθητικής Αναβάθμισης Υπαίθριών Χώρων.
 • Ολοκληρωμένα Σχέδια Τουριστικής Προβολής .
 • Κατάρτιση Στρατηγικού Επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξης Δήμων.
 • Μελέτες Εκσυγχρονισμού – Αναδιοργάνωσης και Ανασχεδιασμού Οργανισμού Δήμων και Νομικών Προσώπων.
 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Δραστηριοτήτων και προσφερόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ιδιωτικός Τομέας

 • Μελέτες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.
 • Μελέτες αναδιοργάνωσης / ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Μελέτες σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους.
 • Μελέτες Βιωσιμότητας και Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης.
 • Μελέτες έρευνας αγοράς /ανταγωνισμού.
 • Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.
 • Εκπόνηση Marketing Plan.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙKH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 • Οργανωτικός Σχεδιασμός.
 • Ανασχεδιασμός Εταιρικής – Οργανωσιακής Κουλτούρας.
 • Εισαγωγή και Αξιοποίηση Καινοτομίας.
 • Νομική Συμβουλευτική σε θέματα Δημόσιων Συμβάσεων.
 • Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής.
 • Διοίκηση και Οργάνωση Πωλήσεων.
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Μελέτες Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων.
 • Συστήματα Εκσυγχρονισμού και Αναδιοργάνωσης Δ.Ε.Υ.Α.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η ids CONSULTING παρέχει υπηρεσίες για τη Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων. Χάρη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της απαντά αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση που αφορά τον σύνθετο χώρο της Διοίκησης Έργων και Οργανισμών, ο οποίος προϋποθέτει αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών, τόσο για τον σχεδιασμό επί μέρους φάσεων, όσο και για τη διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Πρόκειται για υπηρεσίες όπως:

 • Ανάπτυξη και Εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης έργων.
 • Επιστημονικός συντονισμός και οργανωτική υποστήριξη έργων.
 • Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργου.
 • Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων.
 • Αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων.
 • Διοικητική και χρηματοοικονομική υποστήριξη υλοποίησης και παρακολούθησης έργων.

ΑΝΑΠΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ids CONSULTING διαθέτει εκτενή εμπειρία στην εκπόνηση θεματικών μελετών και ερευνών που άπτονται της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων.
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

 • Εκπόνηση σχεδίων διοίκησης ανθρώπινων πόρων.
 • Σχέδια αξιοποίησης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Μελέτες θέσεων εργασίας. Συστήματα βελτίωσης απόδοσης – παραγωγικότητας.
 • Σχέδια αναβάθμισης ανθρωπίνων πόρων.
 • Ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιλογής προσωπικού.
 • Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης Απασχόλησης – Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επικοινωνιακού πλάνου.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής marketing και branding.
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε θέματα marketing και branding.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων δημοσιότητας.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση ενεργειών προώθησης.
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων ενεργειών δημοσιότητας.
 • Οργάνωση και διαχείριση υπηρεσιών τύπου (Media Relations).
 • Εκπόνηση υλικού δημοσιότητας και προβολής.
 • Δημιουργική στρατηγική.
 • Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης των πολιτών.
 • Υλοποίηση και Εφαρμογή Προγράμματος Προβολής και Δημοσιότητας.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Μελέτες ανάλυσης σχεδιασμού και εφαρμογής έργων ΤΠΕ στον δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
 • Σχεδιασμός και Τεχνική
 • Αρχιτεκτονική Εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Σύγχρονα συστήματα επιχειρηματικών αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence).
 • Ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce) και διαδικτυακών εφαρμογών.
 • Συστήματα Διαχείρισης και εξυπηρέτησης Πελατών (CRM).
  Μελέτες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης Δήμου και Εξειδικευμένων Εφαρμογών Τ.Π.Ε. (GIS κ.α.).
 • Σχεδιασμός – Λειτουργία – Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης (portal).
 • Διαδικτυακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Μελέτες αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Μέσων και Ευκαιριών.
 • Εξεύρεση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων.
 • Σύνταξη προτάσεων και μελετών για αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων.
 • Σύνταξη φάκελων υποβολής προτάσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος – Προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λπ.).
 • Τεχνική υποστήριξη παρακολούθησης επενδυτικών έργων.
 • Σύνταξη Φακέλων και Τεχνικών Δελτίων για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης και Χρηματοοικονομικής.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 • Σχεδιασμός & Λειτουργία Παρατηρητηρίου Κοινωνικοοικονομικών μεταβολών.
 • Συστήματα Διερεύνησης Τάσεων και Διαθέσεων Πολιτών, σε γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος ζητήματα.

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η Δώρα είναι Project Developer και ασχολείται με τον κύκλο ανάπτυξης έργων Εθνικής και Ευρωπαϊκής εμβέλειας, από το στάδιο της σύλληψης μιας ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση και αξιολόγησή της.

Στην ids CONSULTING ειδικεύεται κυρίως σε προγράμματα Erasmus+ και Interreg συγγράφοντας προτάσεις για έργα που προωθούν την κινητικότητα και τη Διά Βίου Μάθηση, με κύριο άξονα τη γλωσσομάθεια και την προσβασιμότητα του ψηφιακού και αστικού χώρου.

Με προπτυχιακές σπουδές στην Αγγλική Φιλολογία και στην Ιστορία (ΑΠΘ) αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές στις Νέες Τεχνολογίες (ΠΔΜ) και τη Διδακτική της Αγγλικής για Ενήλικες (University of Cambridge), η Δώρα διαθέτει ένα πολυσχιδές πορτφόλιο έργων. Έχει σχεδιάσει ταχύρρυθμα προγράμματα εκμάθησης Αγγλικών και ΙΤ Skills για εκατοντάδες νέους στην Αγγλία, στην Ολλανδία και στην Ελλάδα, ενώ εργάστηκε ως μέλος ερευνητικής ομάδας στο ΑΠΘ στο πρόγραμμα diapolis (ΕΣΠΑ 2007-2013). Ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο έχει παράγει και για τον ΣΒΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) για την επανένταξη 550 Νέων εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης – NEETs.

Η Έφη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή και από το 2022 φοιτά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Master in Business Administration. Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα, ενώ διαθέτει άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ. Όσον αφορά τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί ως στέλεχος Διοικητικής υποστήριξης και ως Digital Marketing Expert.

Το 2021 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ids CONSULTING, με κύρια καθήκοντα τη διοικητική υποστήριξη και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η Μαρία είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ασφάλεια Τροφίμων & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Τροφίμων από το Πανεπιστήμιο του Wageninegn. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στον τομέα της διαμόρφωσης πολιτικών για τον αγροδιατροφικό κλάδο, με έμφαση στα δικαιώματα των καταναλωτών και συνέχισε στον ανθρωπιστικό τομέα όπου για μια τετραετία κάλυψε διαφορετικές θέσεις (υπεύθυνη επισιτιστικής ασφάλειας και μέσων διαβίωσης σε κίνδυνο, υπεύθυνη υποστήριξης δομών φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, συντονίστρια ψυχοκοινωνικής ομάδας υποστήριξης και ως στέλεχος στο τμήμα προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας) στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την υποστήριξη και φιλοξενία των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Από το 2020 εργάζεται ως εμπειρογνώμων στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων για διαφορετικούς φορείς και αντικείμενα (METROFOOD-RI, Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία). Από τα τέλη του 2022 συνεργάζεται με την ids CONSULTING για την ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων -κυρίως αγροδιατροφή και περιβάλλον- και τη συμβουλευτική και υποστήριξη των πελατών της εταιρίας σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων.

Η Σοφία είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με κατεύθυνση στην Οικονομική Ανάλυση. Διαθέτει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα, το πρώτο στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (MIB), του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το δεύτερο στην “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” με ειδίκευση στην Ανάπτυξη και τον Προγραμματισμό, του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου με βάση τα διεθνή πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου και στον εσωτερικό έλεγχο σε οντότητες του δημοσίου τομέα, η περίπτωση των ΟΤΑ. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική και καλά τη Γερμανική και κατέχει πιστοποίηση χρήσης Η/Υ.

Το 2018 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ids CONSULTING με κύρια καθήκοντα τη διοικητική υποστήριξη και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τέλος, είναι υπεύθυνη του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Ο Γιώργος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Διαθέτει 25ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Διαχείρισης Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της ανάπτυξης Λογισμικού και της Υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων. Επιπλέον, διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία, καθώς έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, με κύρια αντικείμενα την Πληροφορική & τις νέες Τεχνολογίες, τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στο Χρηματοοικονομικό Management, τη Διαχείριση Δικτύου και Βάσεων Δεδομένων κ.ά..

Σήμερα κατέχει θέση Διευθυντή Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογιών στην IDEA training, ενώ παράλληλα είναι Υπεύθυνος Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Μηχανοργάνωσης στην ids CONSULTING.

Η Νατάσα αποφοίτησε από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από το 2014  έως και το 2017 κατείχε τη θέση της Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης Έργων στην IDEA training και ήταν υπεύθυνη για την προετοιμασία Υλικού Δημοσιότητας και Πληροφόρησης. Τον Ιούνιο του 2022 απέκτησε πιστοποιητικό από το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) του τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Από το 2017 έως και σήμερα συμμετέχει στον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων και Έργων Ελληνικού Δημοσίου. Ασχολείται με την Οργάνωση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων και Εργαζομένων και έχει δραστηριοποιηθεί επιπλέον στον τομέα παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς, σε θέματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Με την ids CONSULTING συνεργάζεται σε ομάδες έργου για τη δημιουργία εργαλείων συμβουλευτικής και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η Αλεξάνδρα έχει σπουδάσει Μαθηματικά στη Σχολή Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι μητέρα τριών παιδιών και μέλος εθελοντικών οργανώσεων που παρέχουν συσσίτιο σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.

Ως ιδρυτικό μέλος της ids CONSULTING συμμετέχει στον σχεδιασμό των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Από τη θέση της Senior Project Manager συντονίζει και πλαισιώνει πολυπληθείς ομάδες έργου και επιμελείται τις Τεχνικές Προτάσεις όσον αφορά τη σύνταξη και αξιολόγηση προϋπολογισμών. Στα καθήκοντά της εντάσσεται και η χάραξη στρατηγικής της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας της εταιρίας.

Μέσα από τη δουλειά της, η Αλεξάνδρα προωθεί δράσεις για την Ισότητα των Φύλων στο εργασιακό περιβάλλον, τη Συμπερίληψη και την ανάδειξη των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας.

Ο Ιωάννης Σαββουλίδης εργάζεται ως οικονομικός σύμβουλος του ομίλου εταιριών I.D.S. Consulting και IDEA Training. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εξειδικεύεται στη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και Προϋπολογισμών, απαραίτητα εργαλεία για τον προσδιορισμό των οικονομικών πλάνων των εταιριών.

Επεξεργάζεται με ευθύνη όλα τα προγράμματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών. μιας και είναι ενημερωμένος σε διαρκή βάση για τις αλλαγές στην εργατική και φορολογική νομοθεσία.
Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών σε μεγάλη δομή στον κλάδο της υγείας στη Θεσσαλονίκη, για 26 συνεχόμενα έτη. Στον ίδιο κλάδο ήταν για 21 έτη Υπεύθυνος για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και διαμεσολαβητής για την υλοποίηση προγραμμάτων από το Δημόσιο.

Γενικότερα, η εμπειρία του έχει να κάνει με τη διαχείριση οικονομικών, λογιστικών και human resources σε πολλές εταιρείες παράλληλα τα τελευταία 25 έτη.

Η Κική είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών. Διαθέτει 15ετή επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων και προγραμμάτων κατάρτισης.

Από το 2007 έως και σήμερα κατέχει τη θέση Βοηθού Λογιστή και Υπεύθυνης Οικονομικής Διαχείρισης στην IDEA training, ενώ παράλληλα διατηρεί μόνιμη συνεργασία με την ids CONSULTING. Από τις Αρχές του 2013 διατηρεί θέση Διαχειρίστριας για το έργο ΤοπΣΑ της Α.Σ. «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ».

Ο Νίκος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων σε Εθνικό και Διεθνές Περιβάλλον του μεταπτυχιακού προγράμματος Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων του ΕΚΠΑ.

Από το 2009 έχει αναλάβει διοικητικές θέσεις σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει υποστηρίξει φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών στη διαχείριση και στην υλοποίηση έργων στο πλαίσιο εφαρμογής Ευρωπαϊκών, Συγχρηματοδοτούμενων και Εθνικών προγραμμάτων από τη θέση του Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης, αλλά και από τη θέση Υπεύθυνου Υλοποίησης Δράσεων. Επιπλέον έχει υποστηρίξει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη προγραμμάτων και προτάσεων χρηματοδότησης σε διεθνή και εθνικά χρηματοδοτικά όργανα, κοινωφελή ιδρύματα και διαχειριστικές αρχές.

Το 2020 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ids CONSULTING με κύρια καθήκοντα τον συντονισμό και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών μέσα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Σχεδιασμού και Διαχείρισης στα στάδια του Κύκλου Διαχείρισης Έργων.

Ο Σπύρος εργάζεται ως Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης του ομίλου εταιριών ids CONSULTING & IDEA training. Η καριέρα του συμπεριλάμβανε μια σειρά θέσεων ευθύνης στους τομείς του management, της στρατηγικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων και του business development, της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, πρωτύτερα κατείχε την θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ, ενώ στις θέσεις ευθύνης που κατείχε συμπεριλαμβάνονται οι εταιρίες Organic Electronics Technologies (OET), ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Marketing, παράλληλα συνεργάστηκε ως υπεύθυνος Μεταφοράς Τεχνολογίας αλλά και Προώθησης των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ, καθώς και ως Σύμβουλος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συνδέσμου Οργανικών Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Ελλάδος – HOPE-A / Hellenic Organic & Printed Electronics Association.

Για δεκαπέντε χρόνια κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος-ΣΕΠΒΕ (Θεσσαλονίκη), όπου και βοήθησε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και εδραίωση του συνδέσμου καθώς επίσης και στην διεθνή του δικτύωση μέσω της συμμετοχής και οργάνωσης σημαντικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επίσης, διετέλεσε για μια περίοδο έξι ετών στέλεχος Marketing & Δημοσίων Σχέσεων στην Ελληνική εταιρία λογισμικού “Singular”.

Η εμπειρία του βασίζεται σε ένα πλήθος εταιριών σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και οργανισμών, σε τομείς όπως διεθνούς Marketing της Ψηφιακής Οικονομίας, των ΤΠΕ-Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, της επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics, του Marketing – Επικοινωνίας & των Δημοσίων Σχέσεων.

Ο Χαράλαμπος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων – LLM του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου και του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας.

Διαθέτει 35ετή επαγγελματική εμπειρία, αρχικά ως σύμβουλος διοίκησης & διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και στη συνέχεια ως σύμβουλος σε θέματα Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων από τα

Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε επικεφαλής ή μέλος ερευνητικών ομάδων σε αντικείμενα οικονομικού ενδιαφέροντος, αναπτύσσοντας μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη Οικονομοτεχνικών αλλά και Κοινωνικοοικονομικών Μελετών. Συνεργάστηκε με επιστημονικούς φορείς και δραστηριοποιήθηκε σε θέματα υλοποίησης και διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων.
Από το 1991 εμφανίζει συνεχή ενασχόληση με θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς έχει υπάρξει Υπεύθυνος σε πλήθος προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων και σε ταχύρρυθμη κατάρτιση διδακτικού προσωπικού των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα οποία συνεργάστηκε. Σήμερα είναι Διαχειριστής και ιδρυτικό μέλος της ids CONSULTING.

Ο Λεωνίδας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει 30ετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς Διοίκησης & Διαχείρισης έργων, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αναπτυξιακής Πολιτικής, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, Έρευνας Αγοράς.

Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή μέλος ομάδων έργου σε πλήθος Έργων και Μελετών Κοινωνικό-οικονομικής κατεύθυνσης, Σχεδιασμού Στρατηγικών & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για δημόσιους φορείς. Ο Λεωνίδας έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού συγχρηματοδοτούμενων έργων, τόσο σε επίπεδο ολοκληρωμένων προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο τομεακών παρεμβάσεων στους εξής τομείς: Αστική Ανάπτυξη & Διακυβέρνηση, Κοινωνική Πολιτική & Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ψηφιακή Οικονομία, Τουριστική Ανάπτυξη, παρέχοντας εξειδικευμένες επιστημονικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες (σε) φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Από το 1991 δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και επιστημονικά στον Τομέα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δια βίου Μάθησης. Την περίοδο 2001-2007 διετέλεσε μέλος του Κεντρικού οργάνου διοίκησης (ΣτΑ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ από το 1999 – 2008 υπήρξε μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από το 2003 και για επτά έτη διατήρησε μόνιμη συνεργασία με την ids CONSULTING ως Σύμβουλος Διοίκησης, ενώ από το 2011 κατέχει πλέον θέση Διαχειριστή και Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας. Παράλληλα, από το 1995 κατέχει θέση Γενικού Διευθυντή στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης IDEA training.